05/03/2015

Công bố thông tin: Thay đổi Nhân sự chủ chốt

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Đại Dương

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 192B/2013/QC- HĐQT ngày 27/04/2013 của HĐQT

-Căn cứ Quy định số 292/2013/QĐ-HĐQT ngày 13/6/2013 v/v Phân cấp bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, điều chuyển, thay đổi chức danh, quy hoạch cán bộ, quản lý nhân viên của Ngân hàng TMCP Đại Dương

-Căn cứ nghị quyết số 47/2015/NQ-HĐQT ngày 27/02/2015 của Hội đồng Quản trị

OceanBank công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:

ÔngPhạm Ngọc Dũng – Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp nay giữ chức Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương, kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp.

OceanBank xin trân trọng thông báo!

Lên đầu trang